هنرمند بلژیکی در مزرعه ای در چین بر روی خوک های زنده خالکوبی میکند