در تمرين امروز تيم ملي عقيلي به اردو آمد و دو بازيکن استقلال جدا از سايرين تمرين کردند.

تمرين امروز تيم ملي از ساعت 18:30 در زمين کمپ تيمهاي ملي آغاز شد و بازيکنان يک ربع زودتر در محل تمرين حضور داشتند و برخي از آنها سپکتکرا بازي کردند و با حضور کيروش تمرين به طور رسمي آغاز شد.

* هادي عقيلي از امروز به تمرينات تيم اضافه شده است و فقط محمدرضا خلعتبري و جواد نکونام لژيونرهاي غايب هستند که در روزهاي آينده اين دو بازيکن نيز به جمع ملي پوشان اضافه خواهند شد.

* بعد از صحبتهاي کوتاه کيروش براي بازيکنان آنها بدنها را گرم کردند و سپس دروازه بان ها از جمع ساير بازيکنان جدا شدند و زير نظر گاسپار تمرين کردند.

* در بخش ديگر تمرين بازيکنان در چند گروه کار با توپ را انجام دادند و کارهاي تاکتيکي را مرور کردند.

*تعداد تماشاگران تمرين بيشتر از روز گذشته بود وحدود 60 نفر در کمپ حاضر شدند.


* کي روش از تدارکات تيم خواست وسط زمين چمن را آب بدهند زيرا به عقيده او زمين خيلي خشک بود و تدارکات نيز با شلنگ وسط زمين را آبياري کرد.

*در بخش ديگر تمرين مليپوشان تمرين شوتزني کردند که عليرضا حقيقي و شهاب گردان درون دروازه بودند و در اين بخش عليرضا حقيقي بيشتر زير نظر گاسپار مربي دروازهباني کار ميکرد.

* در بخش ديگري از تمرين بازيکنان کارهاي تاکتيکي و ترکيبي را مرور کردند.
* آندرانيک تيموريان و فرهاد مجيدي در اواسط تمرين زير نظر پزشک تيم ملي تمرين اختصاصي کردند و حتي زماني که مهدي رحمتي از اين دو بازيکن خواست که براي تمرين سپک تکرا به آنها ملحق شوند. اين دو نفر اعلام کردند که پزشک تيم اجازه نميدهد.
* در بخشي از تمرين شهاب گردان اکثر شوتهاي مليپوشان را مهار ميکرد که مهدي رحمتي از او خواست اجازه بدهد بازيکنان تيم ملي گلزني کنند.
* اعضاي تيم ملي نوجوانان نيز تماشاگر اين تمرين بودند.
* کيروش در بين تمرين نکات تاکتيکي را به بازيکنان گوشزد ميکرد.

* تيم ملي فردا صبح ساعت 9:30 تمرين ميکند.