17 تیر پایان نقلو انتقالات لیگ برتر فوتباله و 29 تیر اولین بازی .اونهایی که عاشق پرسپول هستند و دوست دارند ببره ، دعا کنند.(حتی برای 10 ثانیه)