با آمدن ممدوتال و سرادان گمالویچ ، تعداد مردان خارجی حاضر و شاغل در تیم پرسپولیس به 56 نفر رسید که از این جمع بسیاری بازیکن و بسیاری مربی و یا اعضای مختلف کادر فنی بودند. ویلیام مک لوری و آلن ویتل 2 بازیکن انگلیسی اولین مردانی بودند که در سال 55 به تیم فوتبال پرسپولیس آمدند. سرادان گمالویچ که سابقه حضور در کادر فنی استقلال را دارد عملا ً نفر 56 در جمع خارجی های تیم پرسپولیس است.