ا
از زحمات مظلومي تشکر ميکنم

سرمربي استقلال گفت که در تيم فوتبال استقلال بايد منافع مردم در نظر گرفته شود و بيش از هر چيز هيات مديره، بازيکنان و ساير افراد بايد دلهاي شان را به هم نزديک کنند.

امير قلعهنويي که امروز (چهارشنبه) قرارداد خود را امضا کرد، اظهار کرد: امروز قراردادم را امضا کردم در هفتههاي گذشته چند جلسه داشتيم و صحبتهايي رد و بدل شد. طبيعتا هيات مديره و مديرعامل خواستههايي داشتند و بر اساس آن نشستهايي برگزار کرديم. از آنجايي که استقلال تيم مهمي است و برند و پتانسيل خودش را دارد، بر اساس همان توقعي که وجود دارد کار ميکنيم و اميدوارم لطف خدا و اهل بيت شامل شود و بتوانيم توقع مردم را برآورده کنيم.او با اشاره به حضور مظلومي در استقلال نيز گفت: از زحمات پرويز مظلومي تشکر ميکنم که بسيار تلاش کرد که زحمات زيادي را کشيد چه در زماني که براي استقلال کار کرد و چه در گذشته. اميدوارم از تمام سرمايهها استفاده کنيم و همه به هم کمک کنيم تا بتوانيم جوابگوي مردم باشيم.