در پی درج خبر کمیته انضباطی در سایت رسمی فدراسیون فوتبال در خصوص رای صادره بازی داماش - تراکتور که در رشت برگزار شده بود؛جعفری مدیرعامل باشگاه اظهار داشت :
حکم صادره نگاه تاریک قاضیان کمیته انضباطی را نسبت به هواداران تراکتور نشان می دهد.تراکتور تیم میهمان با حدود 1500 نفر تماشاگر 3 ساعت زیر انواع فحاشی،توهین و حمله به قصد کشت با چاقو و سنگ باران اتوبوس تیم و حمله به پارکینگ خودروهای هواداران تراکتور و صدمه های زیاد وارد کردن ، به عنوان متهم جریمه شدن جای تامل دارد.
هر چند سه یا چهار صندلی شکستن توسط افرادی بی اطلاع و عصبانی در اثر آنهمه فشار و فحش و توهین نیز جای توجیح ندارد ولی جریمه کردن میهمان خسارت دیده و تحقیر شده با وجود برد مقتدرانه جای تعجب دارد . به هر حال حکم صادره عمیقا مرا متاثر کرده که چرا تراکتوریها باید نقره داغ شوند و دیگران باید تنها با 7 میلیون تومان جریمه مورد تفقد قرار گیرند.
وجدانها را به قضاوت میطلبم و از مسئول کمیته انضباطی می خواهم نگاه خود را به هواداران تراکتور اصلاح نمایند و از جریان حاکم بد اخلاقی ها در استادیومها از این پر شورها استمداد بطلبند.چرا که آنها سبک تشویق پهلوانی را بلدند ولی به شرط رعایت هواداران سایر تیمها و عدالت در صدور احکام