ژوزه مورينيو، سرمربي رئال مادريد نامه اي براي مربي فقيد اسپورتينگ خيخون نوشته است .ژوزه مورينيو، سرمربي پرتغالي رئال مادريد با انتشار نامه اي در وب سايت رسمي باشگاه مادريدي، تاسفش را از درگذشت مانولو پرسيادو، سرمربي سابق اسپورتينگ خيخون ابراز کرد.

اين درحالي است که در طول فصل گذشته، مورينيو به عنوان مربي رئال، درگيري لفظي فراواني با پرسيادو، مربي سابق خيخون داشت.

درنامه منتشره از سوي مورينيو مي خوانيم: من فردمناسبي براي بررسي کارنامه زندگي مانوئل پرسيادو که امروز زندگي اش هزار قسمتي شد نيستم؛ به عنوان يک همکار و يکي از اهالي دنياي فوتبال در اين لحظات سخت، پيغام همدردي خودم را براي تمام عزيزان او، اعضاي خانواده اش، اعضاي باشگاه اسپورتينگ خيخون، راسينگ سانتاندر، لوانته و ويارئال، تيمي که قرار بود تا با پرسيادو به دسته اول بازگردد ، ابراز مي کنم.

او در تمامي اين باشگاه ها رد پايش را باقي گذاشت. مانولو هميشيه يک حريف محترم بود که در ماه مارس گذشته و وقتي به شهرک رئال در والدبباس آمد و از نزديک با ما ديدار کرد، من شخصيت واقعي او را کشف کردم. او تمام ويژگي هاي انساني اي و ورزشکاري اي که من دوست داشتم را به همراه داشت: شخصيت، شفافيت و ارزش واقعي براي مبارزه در مقابل ضربه هاي زندگي که درمورد زندگي او، ضربات سخت و بي رحمانه اي هم بودند. يک چهره فوتبالي و به ويژه يک انسان ويژه ما را ترک کرد. من از تمام آشناهاي او حمايت مي کنم و تا ابد در ياد من باقي خواهد ماند.»