كيروش ديدگاه خوبي براي تيم ملي ايران دارد


وزير ورزش و جوانان گفت: وضع مالي باشگاه هاي استقلال و پرسپوليس خوب است و در اين زمينه مشکلي نميبينيم.

محمد عباسي که عصر امروز به منظور بازديد از تمرين مليپوشان فوتبال ايران و کمپ تيمهاي ملي به اين کمپ آمده بود در پايان بازديدش در جمع خبرنگاران ضمن تبريک روز عيد فطر به ورزشدوستان و جوانان گفت: از اين فرصتي که حاصل شد تا در اين روز عزيز در کنار تيم ملي فوتبال ايران که نماد هويت و شجاعت مردم ايران و توقعات برازنده آنها است خداوند را شاکرم و از دوستان عزيزم در فدراسيون فوتبال و مربيان تيم ملي که تلاش کردند تا در تيم ملي ايران براي ديدارهاي پيش رو آماده شود تشکرميکنم.
وي با ابراز خوشحالي از حضور در کنار ملي پوشان ادامه داد: ملت ايران از تاريخي بزرگي برخوردار است. هر جا که اسم ايران مطرح ميشود بايد قدرتمندانه کار آغاز شود و اين يک توقع حقيقي از مردم است.

عباسي تأکيد کرد: خوشبختانه تاريخچه موفقي در ورزش داريم و بايد به آن افتخار کنيم چرا که ورزشکاران در گذشته اعتلاي بزرگي به جامعه ورزش ايران مطابق با توقع مردم و تمدنشان بخشيدهاند.
وي از ورزش به عنوان خواستگاه مهمي در ايران ياد کرده و افزود: با توجه به اين موضوع که فوتبال طرفداران زيادي دارد ما در آستانه شکلگيري وزارتخانه هستيم، به عنوان اولين وزير ورزش احساس مسئوليت ميکنم تا پايگاههاي زيادي را با توجه به افقهاي پيش رو ايجاد کنيم که در اين زمينه بايد با برنامهريزي حرکت کرد.
وزير ورزش ادامه داد: مردم ما شاهد بودند که در زيرساختها در دولتهاي نهم و دهم قدمهاي خوبي برداشته شد. با اين حال در کنار اين برنامهها و در راستاي علمي کردن ورزش قصد داريم تا از تجربيات پيشکسوتان ورزشي و ورزشکاران استفاده کرده تا در اين زمينه يک وحدت رويه ايجاد کنيم و افق و چشمانداز ورزش ايران را به صورت اجرايي دربياوريم چرا که بايد براي جوانان در اين وزارتخانه با کمک رسانهها در همه ابعاد برنامهريزي کرد تا توقع ملت شريف ايران برآورده شود.

عباسي در مورد حضورش در جمع مليپوشان گفت: يک ديدار دوستانه امروز شکل گرفت و خوشحالم که در يک روز عزيز توانستم در کنار مليپوشان قرار داشته باشم. معتقدم کيروش سرمربي تيم ملي ديدگاهها و افق خوبي دارد.
وي ادامه داد: قصد داشتم در روز عيد در جمع مليپوشان باشم تا ضمن تبريک به آنها بگويم اراده جمعي ما در وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال و البته ملت ايران در کنار شما قرار دارد. بدانند داراي پشتوانه هستند.
عباسي تصريح کرد: شما هم دعا کنيد تا اين مردان بزرگ در آينده قلههاي بزرگتري را فتح کنند.

وزير ورزش در ادامه اين گفتوگو در مورد بازديد از ساير نقاط کمپ تيمهاي ملي گفت: عزيزان در فدراسيون فوتبال از من خواستند تا مرکز بدنسازي کمپ را کلنگزني کنم البته بيشتر از کلنگزني دوست دارم تا اين مراکز را زودتر افتتاح کنيم که مسئولان فدراسيون در اين زمينه قول دادند تا 3تا 4 ماه ديگر اين اتفاق بيفتد.
وي در مورد تشکيل هيئت مديره تيمهاي استقلال و پرسپوليس با توجه به محدوديت زماني از سوي کنفدراسيون فوتبال آسيا گفت: همه باشگاهها براي ما مهم هستند اما چون اين دو تيم برجسته طرفداران بيشتري دارند سعي ميکنيم رويدادهاي آنها را به صورت ويژه دنبال کنيم و در اين زمينه هم که گفتيد با توجه به اينکه اين دو تيم دولتي هستند بايد بخش دولتي هم وارد شود تا بتوانيم از حمايت دولت نيز برخوردار شويم، ضمن اينکه ما آمادگي داريم تا در مرحله اوليه سهام اين دو تيم را به طرفدارانشان واگذار کنيم که در اين مورد در حال بررسي بسترهاي مناسب هستيم.
عباسي ادامه داد: مهلت تعيين شده از سوي اي اف سي را در نظر داريم و مطمئن باشيد با تعامل خوب با فدراسيون هيچ مشکلي براي اين دو باشگاه رخ نخواهد داد.

وي در مورد اینکه اسامي زيادي به عنوان هيئت مديره تيمهاي استقلال و پرسپوليس مطرح ميشود گفت: درست است که افراد زيادي به عنوان پيشکسوت و با تجربه که قابليت و برجسته هستند وجود دارند اما در يک مجموعه تعداد محدودي قرار ميگيرند و اين دليل بر اين نميشود که با انتخاب يکسري از افراد بخواهيم سايرين را ناديده بگيريم چرا که ما در گذشته توافق کرديم تا تمام دوستان به صورت مستقيم و غير مستقيم در کنار هم به ورزش کمک کنند.
وي ادامه داد: در گذشته سازمان تربيت بدني با عنوان متولي ورزش در حوزه رياست جمهوري به عنوان يک معاونت عمل ميکرد اما در حال حاضر وزارت ورزش از مزاياي بيشتري برخوردار است چرا که در کابينه دولت ميتواند از حمايت رئيسجمهور برخوردار باشد ضمن اينکه با توافق خوب مجلس و دولت در اين زمينه ميتواند براي جوانان و ورزش صاحب رأي باشد.

عباسي يادآور شد: امروز توقعات افزايش پيدا کرده و ما هم بايد بر همين مبنا تلاشهايمان را بيشتر کنيم.
وي در پاسخ به اين سؤال که جايگاه فوتبال در اين وزارتخانه کجاست؟ گفت: براي ما همه ورزشها مهم هستند چرا که ملت مهم است و ما طبق خواسته آنها خودمان را ملزم ميدانيم تا از ورزش پشتيباني کنيم اما چون فوتبال طرفداران بيشتري دارد به همان نسبت تلاش ميکنيم تا براي خرسندي مردم برنامهريزي بهتري داشته باشيم و در همين راستا پس از اينکه روز گذشته به صورت رسمي با حضور رئيسجمهور مراسم توديع و معارفه برگزار شد امروز به جمع مليپوشان آمدم تا با اين امر به آنها بگويم که برايم مهم هستند.

وزير ورزش در پايان در پاسخ به سؤال ديگری مبني بر اينکه وضعيت مالي تيمهاي استقلال و پرسپوليس به کجا ميانجامد، گفت: وضع آنها خوب است و در اين زمينه مشکلي را نميبينيم.