شاید آن روز که دنیزلی نوشت تا پرسپولیس هست زندگی باید کردخبر از دل پر درد استقلالیا نداشت اما نمیشه نوشت هرتیمی که باشی چه پرسپولیس چه استقلالچون پرسپولیس با سوراخا قابل مقایسه نیستباید اینگونه نوشتپرسپولیس سر ور استقلاله