اولادي: احتمال ماندنم در پرسپوليس وجود دارد

اگر در پرسپوليس بمانم مطمئن باشيد خيلي چيزها را ثابت خواهم کرد در ضمن همه ديدند که فصل قبل چه شرايطي داشتم.

مهرداد اولادي مهاجم پرسپوليس با اينکه يک سال ديگر با اين تيم قرارداد دارد ولي در فهرست مازاد قرار گرفته و نکته جالب اين است که باشگاه پرسپوليس هنوز تکليف او را مشخص نکرده است.اولادي در مورد وضعيتش در پرسپوليس ميگويد:« من يک سال ديگر با پرسپوليس قرارداد دارم ولي هنوز شرايطم براي فصل بعد مشخص نيست و با هيچ تيمي هم مذاکره نکردهام. من منتظر تماس باشگاه پرسپوليس هستم تا وضعيتم را مشخص کنند، اين در حالي است که هنوز چيزي به من نگفتهاند.»