فریدون جیرانی تهیه کننده و مجری سابق برنامه هفت، چند هفته پس از تعطیلی این برنامه در مراسم افتتاح باشگاه خبرنگاران پلیس و انجمن سینمای پلیسی شرکت کرد.