هادي آيت اللهي در گفت و گو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري فارس در مورد تصميمات جديد کميته اخلاق اظهار داشت: تصميم بر اين شده است که تمامي باشگاه ها قبل از همکاري با مديران عامل، سرپرستان و سرمربيان از فدراسيون فوتبال در مورد سوابق کاري آنها استعلام گرفته شود و سپس قرارداد ثبت شود و اگر قراردادي هم ثبت شده بايد استعلام از فدراسيون گرفته شود و در صورتي که جواب استعلام مثبت باشد قرارداد فسخ مي شود.

وي در مورد وضعيت فراز کمالوند گفت: با مديرعامل باشگاه شهرداري تبريز هم صحبتي داشتيم و گفتيم بايد جواب استعلام اين مربي بيايد اگر استعلام مثبت باشد که قرارداش فسخ مي شود و در غير اين صورت مشکلي براي کار ندارد.

آيتاللهي در پاسخ به اين سؤال که چرا عليپور پيش از اين اعلام کرده کمالوند حق قعاليت فوتبالي ندارد گفت: او با توجه به سوابق قبلي اين مربي اين صحبت را کرده است. بهتر است به جاي پرداختن به چنين موضوعاتي مسائل مثبت فوتبال را ببينيد. اين خبر اين قدر مهم نيست که روي آن تمرکز کنيد. جو جامعه هم چنين مسائلي را ديگر نمي پذيرد. ما بايد به سمت و سوي مسائل مثبت برويم اکنون طوري اخبار انعکاس پيدا مي کند که انگار فوتبال يک لانه فساد است. همه ما بايد به هم کمک کنيم تا اين جو از بين برود.

نايب رئيس فدراسيون فوتبال درباره عدم رعايت سقف قراداد توسط باشگاه ها گفت: باشگاه هايي که سقف قرارداد را رعايت نکردند با مردم سر سازگاري ندارند و تخلف مي کنند. ما به باشگاه هايي که چنين شرايطي را داشته اند نامه اخطاري داده ايم. فدراسيون فوتبال هم تا يک حدي مي تواند به اين مسائل ورود کند و در ادامه اين نهادهاي بازرسي کشوري هستند که بايد به مسائل ورود کنند همان دستگاه هايي که به کار فدراسيون فوتبال هم نظارت مي کنند.

آيتاللهي در خصوص اينکه گفته مي شود طبق اساسنامه او نمي تواند رئيس کميته اخلاق باشد، عنوان کرد: اين هم از آن حرف هايي است که براي پر شدن صفحه خبري نوشته اند.

وي در پايان در ارتباط با اينکه چه زماني رئيس سازمان ليگ برتر مشخص مي شود، گفت: در مجمع فدراسيون فوتبال که تير برگزار مي شود رئيس سازمان ليگ مشخص مي شود.