از ریئس انجمن محترم درخواست داشتم که اون صحنه ی که داش علی اون 3 نفر قطریارو که جا گذاشت فیلمشو برام بزاره.مرسی