تيم ملي انگليس در مرحلهي مقدماتي يورو 2012 با نتيجهي 3 بر صفر از سد ميزبانش بلغارستان عبور کرد و يک گام ديگر به حضور در مرحلهي نهايي اين رقابتها نزديکتر شد. کاپلو در پايان اين ديدار در گفتوگو با اسکاي اسپورت عنوان کرد: پيروزي در اين ديدار خارج از خانه براي ما اهميت زيادي داشت. بازي کردن در اينجا به هيچ وجه کار آساني نبود. عملکرد خوبي از خودمان به نمايش گذاشتيم و گلهاي خوبي زديم. واقعا در اين بازي خوب بازي کرديم.
سرمربي ايتاليايي انگليس ادامه داد: در دقايق زيادي از بازي مالکيت توپ و ميدان را در اختيار داشتيم اما در برخي ديگر از دقايق بازي مانند 10 دقيقهي پاياني نيمهي نخست فشار ايجاد نميکرديم و نميتوانستيم توپ را از حريف بگيريم. به هر حال از مجموعه کار تيم و روحيه و جنگندگي بازيکنان راضي هستم.
وي دربارهي جابجايي خطوط در تيمش هم گفت: بازيکناني در اين ديدار براي تيم ملي بازي کردند که بازيهاي زيادي در هفتهيهاي آغازين فصل انجام نداده بودند. با اين وجود در اين بازي ديديم که مهاجمان به خوبي عقبتر مي آمدند و به خط هافبک کمک ميکردند. هافبکها هم در کارهاي دفاعي شرکت داشتند. ديدن تلاش و جنگندگي بالاي بازيکنان خوشايند ولذت بخش بود.
کاپلو با تحسين اشلي يانگ ادامه داد: يانگ نسبت به فصل گذشته که در آستون ويلا بازي ميکرد، در اين ديدار سبک متفاوتي داشت و بازي خوبي انجام داد.
سرمربي انگليس البته وين روني که در اين ديدار دو بار گلزني کرد را هم از تمجيد خود بي بهره نگذاشت و عنوان کرد: روني در اين ديدار جنگندگي زيادي داشت و تلاش زيادي کرد. وين مهرهي اصلي هجومي ما بود و با حرکات بدون توپ کمک زيادي به ايجاد تنوع در تاکتيکهاي هجومي کرد. هر وقت توپ به او رسيد يک کار مثبت انجام داد. روني امروز يک رهبر به تمام معنا در زمين بود. بقيه بازيکنان هم خوب کار کردند.
کاپلو با اشاره به لزوم پيشرفت براي رسيدن به موفقيت در آينده عنوان کرد: ما بازيکنان مستعد و باکيفيتي را در اختيار داريم که ميتوانيم روزهاي خوبي را براي فوتبال انگليس رقم بزنيم. بازيکنان از لحاظ تکنيکي در سطح بالايي قرار دارند. اما هنوز بايد پيشرفت کنيم. بايد پرس روي بازيکنان صاحب توپ افزايش پيدا کند. تمام بازيکناني که امروز در تيم ملي به بازي گرفته شدند، بازيکنان سرعتي هستند و زمان حمله و ورود به محوطهي جريمهي حريف بسيار خطرناک مي شوند. اما مشکل تيم ما زماني است که توپ را در اختيار ندارد بايد تلاش کنيم تا در اين دقايق با پرس و ايجاد فشار بر روي بازيکنان حريف مالکيت توپ را به دست آوريم.

سرمربي تيم ملي ايتاليا که به نظر مي رسد، يورو 2012 آخرين فرصت او براي نشستن روي نيمکت تيم ملي ايتاليا باشد، دربارهي علت نيمکت نشيني فرانک لمپارد گفت: اين تصميم براي من بسيار دشوار بود. من تصميم گرفتم در اين ديدار از گرت بري استفاده کنم چرا که دو بازي اخير او را ديده بودم و مي دانستم در شرايط خوبي قرار دارد. فرانک بازيکن بسيار مهمي براي ماست و کم کم آمادگياش را به دست مي آورد، اما هنوز تا رسيدن به شرايط آرماني فاصله دارد. هفته پيش هم گفتم بازيکنان را بر اساس وضعيت آمادگيشان انتخاب مي کنم.