استارت ليگ 90 از روز سهشنبه گذشته با برگزاري هفت مسابقه زده شد.هفته دوم اين رقابتها نيز روزهاي يکشنبه و دوشنبه 13 و 14 شهريور برگزار خواهد شد که سرخپوشان تهراني بعد از شکست سنگين شش بر 2 هفته گذشتهشان، اين هفته تيم منصوري قهرمان فصل گذشته ليگ را پيش رو خواهند داشت.
فولادماهان در اصفهان از علموادب پذيرايي ميکند و گيتيپسند که بهترين نتيجه هفته اول را به نام خود رقم زد و هماکنون صدرنشين است، در تهران ميهمان تيم تازه وارد ميثاق خواهد بود.
برنامه بازيهاي هفته دوم به شرح زير است:

فردا (يکشنبه) 13 شهريور
* فولادماهان اصفهان – علموادب مشهد در سالن پيروزي اصفهان
* راه ساري – دبيري تبريز در سالن سيدرسول حسيني ساري
* پرسپوليس تهران – شهيدمنصوري قرچک ورامين در سالن خورشيد تهران
* گسترشفولاد تبريز – حفاري اهواز در سالن پورشريفي تبريز

دوشنبه 14 شهريور
* فيروزصفه اصفهان – صباي قم در سالن پيروزي اصفهان
* شهرداري ساوه – ارژن فارس در سالن فجر ساوه
* ميثاق تهران – گيتيپسند اصفهان در تهران
بازيها ساعت 17 آغاز خواهد شد.