مدافع تيم فوتبال پرسپوليس گفت: تکليفم امشب مشخص ميشود، شايد با آتل مخصوص بتوانم بازي کنم.

رضا نور محمدي پس از تمرين نکردن امروزش با پرسپوليسيها اظهار داشت: متاسفانه شرايط خوبي ندارم؛ با چند متخصص صحبت کردهام و بعد از ظهر امروز قرار است به ديدار يک متخصص بروم تا اگر امکان داشته باشد دستم را جا بيندازد. بعد از مراجعه به دکتر، شايد بتوانم با آتل مخصوص بازي کنم.

وي افزود: اين مصدوميت به شدت مرا ناراحت کرده و اگر اشتباه کنم و تصميم درستي نگيرم شايد 4 يا 5 هفته خانه نشين شوم. واقعا وضعيت خودم را نميدانم و اميدوارم در اين شرايط حساس خدا کمک کند تا از ترکيب پرسپوليس دور نمانم.


نور محمدي خاطرنشان کرد: از ناحيه دست احساس درد شديد دارم، اما از طرف ديگر دوست دارم به پرسپوليس کمک کنم. فعلا فکر نميکنم که شايد چند بازي آينده را از دست بدهم به همين دليل براي درمان دستم هر کاري ميکنم تا به هدفم برسم.