در کهکشان سرخ ما سلطان تویی اسطوره...کانون هواداران پرسپولیس:میدانستیم تنهایمان نمی گذاری کاپیتان،بازوبند کاپیتانی پرسپولیسی خوش دارد فقط بوسه بر بازو های تو بزند.ما به خود می بالیم که اسطوره ی بزرگمان مردیست با دلی دریایی،مردی که روی قلبش نام پــرسپولیــس حک شده و عشقش را به دلار نمی فروشد.به تصویر زیر که نگاه می کنم و مقایسه میکنم تو را با کنار دستی هایت عشقت را بیشتر می فهمم و باز هم شکر می کنم خدایی را که ارتش سرخمان را بی فرمانده نگذاشت....