مديران رسانهاي باشگاهها و مديران روابط عمومي هيئتهاي فوتبال فردا در سازمان ليگ نشست مشترک برگزار ميکنند.

از ساعت 10 صبح فردا در سازمان ليگ مديران رسانهاي باشگاههاي ليگ برتري به همراه مديران روابط عمومي هيئتهاي فوتبال نشست مشترکي برگزار ميکنند.

در ابتداي جلسه غلامرضا بهروان، رئيس سازمان ليگ سخنراني ميکند. اين جلسه تا ساعت 17 ادامه خواهد داشت و در مورد مسايل خبري و نشستهاي خبري پيش از مسابقهها در ليگ برتر دوازدهم مطالبي مطرح ميشود.