به گزارش سايت فدراسيون فوتبال، در نامه محمد نبي دبيرکل فدراسيون به باشگاهها آمده است: از آنجايي که باشگاهها نسبت به ارسال يا تکميل مستندات و الزامات خواسته شده از سويAFC تا کنون اقدام نکرده اند به اطلاع مديران عامل 18 باشگاه ليگ برتري ميرساند که پس از برگزاري نشست هيات رئيسه فدراسيون فوتبال در روز سه شنبه گذشته و مطرح کردن موضوع فوق، تصميم نهايي و مصوب شده در اين نشست جهت هر گونه اقدام فوري به شرح زير ابلاغ ميشود:

وفق ماده 77 و 83 اساسنامه فدراسيون فوتبال مقرر گرديد از يک سو آخرين فرصت آن باشگاه جهت ارائه کليه مدارک و مستندات به سازمان ليگ برتر تاريخ 91/4/17، مبناي رسيدگي واقع و لازم الاجرا تلقي ميشود و از سوي ديگر در صورت عدم رعايت اين مصوبه که موجب کسر و يا حذف سهيمه فدراسيون فوتبال کشورمان در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا(ACL) در فصل 2013 گردد.متعاقبا حسب وظايف ذاتي، عينا پرونده آن باشگاه به کميته انضباطي احاله تا خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد و مواردي از جمله کسر امتياز و جرايم انضباطي نيز در فصل 92-91 (جام خليج فارس) لحاظ و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

بر همين اساس کميته ويژهاي را در باشگاه تحت نظر جنابعالي(مديران عامل) تشکيل تا بتوانيد در موعد مقرر تکاليف قانوني خود را انجام و به فدراسيون منعکس کنيد.

در ادامه نامه دبير کل فرداسيون فوتبال به مديران عامل باشگاههاي ليگ برتر آمده است: بديهي است کليه مسئوليتها دراين ارتباط ، مبني بر عدم حسن اجراي الزامات مقرر شده از سوي کنفدراسيون فوتبال آسيا که باعث ايجاد لطمه جدي و جبران ناپذير به پيکره فوتبال کشور ميشود، مستقيما به عهده آن باشگاه بوده و و اساسا فدراسيون فوتبال هيچگونه استثنا و عذري را موجه ندانسته و وفق مقررات رفتار و اتخاد تصيم خواهد کرد.