سردار محمد صلاحي در جلسه هيئت مديره استقلال به عنوان قائم مقام اقتصادي اين باشگاه انتخاب شد. وي در اولين اقدام قصد دارد اسپانسر 9 ميلياردي براي استقلال بياورد.

صلاحي در اين باره به فارس گفت: "براي آنکه بازيکنان و هواداران استقلال به هيچ عنوان دغدغه مالي نداشته باشند براي شروع کارم در اين باشگاه مردمي و پرطرفدار يک اسپانسر 9 ميليارد توماني براي فصل آينده جذب کردم تا ديگر بازيکنان استقلال دغدغه پول نداشته باشند."