خوردبين فردا جراحي ميشود

با تشخيص پزشکان، محمود خوردبين فردا تحت عمل جراحي قرار خواهد گرفت.

محمود خوردبين سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس روز گذشته از ناحيه کمر دچار مشکل و راهي بيمارستان لاله شد. با معاينات انجام شده و تشخيص پزشکان محمود خوردبين بايد فردا زير تيغ جراحان برود.
وي ضمن تاييد اين خبر گفت: از تمام افرادي که از طريق تلفن و حضوري با من صحبت و ديدار داشتند و همچنين از هواداران تشکر ميکنم.