دوستان هرکسی ببینه خودش جزء کدوم دسته ست!!!!


داماد خَچَل :
سن بين 15 تا 19 سال ،خام و نپخته ، سرد وگرم

نچشيده، جسارت بسيار ، حماقت فراوان ، زود پشيمون ،زود رنج ،

قرباني عواطف زودگذر يا مبادلات خانوادگي ، بچه اش از خودش

بزرگتر!
2 - داماد مَچَل: سن بين 19تا25سال ، ژيگولي ، دانشجو

، سرباز ، رفيق باز، وابسته به پول بابائي ، بيکار ، آينده دار،

توي هر دامي که براش پهن کنن تلپي ميفته ، کيس مناسبي

براي تور شدن،
کم ظرفيت، يکي ميزنه يکي ميخوره !
3- داماد هَچَل : سن بين 25 تا 29سال، رسيده، حاضر

آماده ، داراي کار و بار، فارغ التحصيل ،با کارت پايان خدمت،

داراي شکستهاي عشقي فراوان، بسيار با تجربه ، دم به هرتله

اي نميده ، عصا قورت داده ، کمي کج و معوج، پراز قرشمه ، به

کمتر از زتا جونز و جولي رضايت نميده!
4 -داماد کَچَل: سن بين 30 تا 37 سال ، گرفتار، درگير،

پرکار ،پرخور، همچنان پرشور، نقل ونبات ، گوله نمک ،فوران

احساسات ، راضي به رضاي خدا، دنبال زنان بيوه کم سن

وسال ، مسئوليت پذير، درپي رفاه خانواده ، داراي کار و
بار و
خانه، قسمت هرکي بشه مبارکه !!!