جمشید زارع در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در خصوص برنامه امروز باشگاه پرسپولیس در کمپ تیمهای ملی اظهار داشت: در راستای اهداف بزرگ باشگاه پرسپولیس و پس از تأکیدهای رویانیان مبنی بر توجه ویژه به تیمهای پایه باشگاه پرسپولیس برنامهریزیهای گستردهای را با نظر مدیرعامل برای این موضوع در چند وقت اخیر داشتهایم.وی افزود: ما برای استوار کردن تیمهای پایه خود از بازیکنان نخبه نونهال و نوجوان دعوت خواهیم کرد و با برنامهریزی گستردهای با مرکز توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش پس از برگزاری جلسات مختلف و مشورتهای لازم بهترینهای آنها را انتخاب خواهیم کرد.زارع گفت: ابتدا این طرح را در تهران و کرج به صورت آزمایشی رونمایی خواهیم کرد. ما روز گذشته و امروز در تهران با همکاری وزارت ورزش با موفقیت این طرح را پشتسر گذاشتیم و روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته آینده نیز با حضور 500 نفر از نخبههای فوتبال نونهال و نوجوان از بین 9 تا 11 سال این کار را در کرج پیگیری خواهیم کرد.قائم مقام باشگاه پرسپولیس تأکید کرد: این عزیزان از مدارس فوتبالی در تهران و کرج انتخاب شدند. ما برای آنها لباسهای متحدالشکل، ایاب و ذهاب و بسترهای لازم را آماده میکنیم و در 2 روز توسط گروهی حرفهای که اکثر آنها از دانشگاه هستند افراد مستعد را انتخاب میکنیم. ما به 80 نفر از این نونهالان اجازه خواهیم داد تا در آکادمیهای فوتبال پرسپولیس راه پیدا کنند.وی افزود: این کار را پس از اینکه در تهران تمام کردیم و در کرج نیز استارت زدیم در 30 استان سراسر کشور در طول سال برگزار خواهیم کرد و مطمئن باشید خبرهای خوشی را در تیمهای پایه برای فوتبال کشورمان داریم. ما به گفته رویانیان هرچه در تیمهای پایه سرمایهگذاری کنیم در آینده میتوانیم از آن برداشت کنیم و حتی به تیمهای دیگر و حتی اروپایی بازیکن بدهیم. امسال برای سال شناسایی نخبهها است.قائم مقام باشگاه پرسپولیس تأکید کرد: در زمانی که خیلی از تیمها و حتی پرسپولیس در حال جذب بازیکن بودند با دستور رویانیان معاونت ورزشی باشگاه پرسپولیس را مأمور به این کار کرد و مطمئن باشید از این معدن استعداد که در کشور ما بیداد میکند به خوبی باشگاه پرسپولیس استفاده خواهد کرد. در این بین سعی خواهیم کرد حق حتی یک فوتبالیست نوجوان نیز ضایع نشود و با قرار دادن کارگروههای مشخص به دنبال آن هستیم تا بهترینها به آکادمی فوتبال پرسپولیس راه پیدا کنند این کار مقطعی نیست و با تأکیدات و نگاه ویژه رویانیان مطمئن باشید بر اثر مرور زمان بسیار بهتر اجرا و بازدهی آنها انشاءالله ظرف چند سال آینده در تمام عرصهها خواهیم دید. ما به دنبال بسترسازی برای کمک به تیم بزرگسالانمان و حتی تیم ملی ایران هستیم که تا امروز تنها یک گام را برای رسیدن به اهدافمان برداشتهایم.