این مردچگونه حسین رضازاده رابلندکرد! از جونت سیر شدی چنین کار کن ! (عکس) www.taknaz.ir