به گزارش پرداد به نقل از مگ فور: خانم گزارشگر مجبور شد به خاطر پريدن يک گربه روي شانه اش گزارش زنده تلويزيوني را بر هم بزند.

خانم "نيکوله ديدوناتو گزارشگر" اخبار صبحگاهي ايالت ميشيگان در حال تهيه خبر در مورد روز 4 جولاي جشن آزادي امريکا بود که ناگهان يک گربه خاکستري از پشت سر روي شانه اش پريد و باعث شد وي برنامه زنده را به صورت جالبي ييش ببرد.
خانم گزارشگر سعي کرد هرطورشده قبل از اينکه خنده اش شدت بگيرد گزارش را به پايان برساند اما در تمام اين مدت گربه بازيگوش روي شانه او نشسته بود.
خانم "ديدوناتو" با خاطري آرام شروع به تهيه گزارش در مورد جشنهاي هفته آزادي امريکا کرد که ناگهان دست يک گربه روي شانه او در مقابل دوربين ظاهر شد. اين مسئله باعث شوکه شدن او و بيننده هاي تلويزيوني شد اما وي سعي کرد خونسرد باشد و برنامه را ادامه دهد. کم کم صورت گربه از پشت سر او پيدا شد . چند ثانيه بعد او خودش را از لباس اين خانم بالا کشيد و روي شانه او نشست.
خانم گزارشگر با خونسردي سعي کرد هرچه سريعتر گزارش را به پايان برساند و بعد از اتمام آن از شدت خنده نزديک روي زمين بيوفتد اما اين گربه بازيگوش همچنان روي شانه وي نشسته بود و تکان نميخورد.
وي ميگويد جاي شکرش باقي است که گربه به او حمله ور نشده و حرکات او کاملا دوستانه بوده است.