به گزارش خبرگزاری فارس، هادی آیتاللهی در گفت و گو با بخش خبری ساعت 18:45 شبکه سه، در مورد بازیکنان و مربیان منشوری اظهار داشت: بازیکن و مربی ممنوع الفعالیت نداریم. آنهایی که تخلفاتی را مرتکب شده بودند رضایت شاکیان خود را جلب کردهاند. میخواهیم برخوردی ایجابی داشته باشیم و فضایی برای آنها که تخلفی مرتکب شدهاند فراهم کنیم تا بتوانند جبران کنند.

وی در مورد قانون منشور اخلاقی، گفت: قانون منشور هست و نمیشود آن را از بین برد اما بازیکن و مربی منشوری نداریم.