محاکمه جان تري بازيکن تيم ملي فوتبال انگليس و تيم چلسي در لندن آغاز شده است.به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره انگليسي،بازي فصل گذشته چلسي و کوئينز پارک رنجرز حاشيه هاي فراواني داشت. در جريان اين ديدار جان تري و انتون فرديناند باهم درگيري هايي داشتند. پس از بازي فرديناند مدعي شد تري به او توهين نژادپرستانه کرده است اما تري به شدت اين موضوع را رد کرد. وکيل تري نيز بر بي گناهي وي تاکيد و در فوريه گذشته نيز دادخواستي در اين خصوص به دادگاه ارائه کرده است.جلسه رسيدگي به اين اتهام به بعد از بازيهاي يورو 2012 موکول شد زيرا برخي از بازيکنان شاهد ماجرا به علت بازيهاي يورو 2012 نمي توانستند در دادگاه حاضر شوند.دادگاه تا چند روز ديگر راي خود را صادر خواهد کرد.