بچه ها این داستانه که مال اثبات عشق بودکجاست؟هرجامیگردم گم شده