مرجع خبری پرسپولیس : مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در احکامی مشاور عالی مدیر عامل، سرپرست معاونت فرهنگی، مشاور مدیر عامل و رئیس دفتر و سرپرست اداری و پشتیبانی باشگاه را منصوب کرد. محمد رویانیان در احکام جداگانه جمشید زارع را به عنوان مشاور عالي مدیر عامل، سعید شیرینی را به عنوان معاون اجرایی، امیر جیرودی را به عنوان مشاور مدیر عامل و رئیس دفتر، امید علی پور حسن را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و محسن سهرابی را به عنوان سرپرست اداری و پشتیبانی باشگاه پرسپولیس منصوب کرد. پیش از این سعید شیرینی عهده دار سمت معاونت اجرایی و اداری و پشتیبانی بود که در احکام جدید مسووليتهاي او از یکدیگر تفکیک شدند.