مرجع خبری پرسپولیس : علی کریمی قبل از ترک ورزشگاه درفشی فر خطاب به هواداران گفت: مگر ورزشگاه درفشی فر جای خونریزی است که میخواهید خون شریفات را بریزید. به نقل از فارس، علی کریمی پس از بازی امروز در شرایطی که بازیکنان فولاد را همراهی میکرد تا از ورزشگاه بدون مشکل خارج شوند در پاسخ به هوادارانی که میگفتند ایستادهایم تا خون شریفات را بریزیم گفت: مگر تمرین پرسپولیس و ورزشگاه درفشی فر جای خونریزی است که میخواهید خون شریفات را بریزید؟ وی افزود: این بازیکن بازیکن استقلال بوده و این کار را انجام داده است. اشکالی که ندارد. از این کارها نکنید. شما امروز آمدهاید پرسپولیس را تشویق کنید. این کارها از شما بعید است. کریمی ادامه داد: من از شما خواهش میکنم که این کارها را انجام ندهید و کاری به شریفات نداشته باشید چون اصلا در شان پرسپولیسی ها نیست. وی در رویارویی با خبرنگاران هیچ مصاحبهای انجام نداد.