زوابط عمومي باشگاه استقلال در يك اقدام غيرحرفهاي به انتشار بيانيه عليه ايسنا مبادرت ورزيد و اين در حالي بود كه شخص مديرعامل استقلال حاضر به پاسخگويي نشده بود.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، باشگاه استقلال عصر روز شنبه با انتشار مطلبي از ايسنا به دليل آنچه "بيان اتهام عليه باشگاه استقلال" عنوان كرده، انتقاد كرد.
مدير روابط عمومي باشگاه استقلال با انتشار مطلبي در پايگاه اينترنتي رسمي اين باشگاه، خبري با عنوان "چرا جوابيه منتشر نشد؟!" بر روي خروجي قرار داد كه در آن با انتقاد از مسئولان ايسنا اين خبرگزاري را به چاپ مطالب خلاف واقع متهم كرد.
ايسنا لازم ميداند درخصوص اين مطلب توضيحاتي ارائه دهد:
1ـ پس از انتشار مصاحبه ميشائيل هنكه درباره وضعيت حضورش در جمع آبيپوشان در فصل آينده، خبرنگار ايسنا خواهان انجام مصاحبه با علي فتحاللهزاده مديرعامل باشگاه استقلال شد تا پاسخ اظهارات هنكه مطابق آنچه در رسانههاي ايران معمول است منتشر شود، اما فتحالله زاده پاسخ تماسهاي پيدرپي خبرنگار ايسنا را نداد و اين در حالي بود كه در روزهاي اخير مصاحبههاي رنگارنگي از ايشان در رسانهها منتشر شده بود. گفت و گوي خبرنگار ايسنا با سررشتهداري مدير روابط عمومي اين باشگاه نيز براي فراهم كردن شرايط مصاحبه با فتح الله زاده سودي نبخشيد و وي با بيان اينكه "مديرعامل فعلا قصد مصاحبه ندارد" از ايسنا خواست كه پاسخهاي خود او به عنوان جواب اظهارات هنكه در ايسنا منتشر شود.2- با توجه به اينكه مديران روابط عمومي باشگاهها صرفا جهت ايجاد تعامل و رابطه ميان باشگاه و رسانهها فعاليت ميكنند و خود مقام اجرايي ندارند كه اظهارنظر كنند، ايسنا ضمن خودداري از انتشار جوابيه شخص آقاي سررشتهداري، همچنان خواستار انجام گفتوگو با علي فتحاللهزاده شد كه اين امر به دليل پاسخگو نبودن مديرعامل استقلال ميسر نشد. جاي بسي تعجب است كه مديرعامل باشگاه استقلال كه دربارهي مسائل روزمره و عادي به راحتي مصاحبه ميكند و حتي كريخواني تيمهاي رقيب را هم لحظهاي بيپاسخ نميگذارد! چگونه حاضر ميشود دربارهي مسالهاي كه به گفتهي روابط عمومي اهميت زيادي دارد، مصاحبهاي انجام ندهد!3ـ در بيانيه باشگاه استقلال عنوان شده كه خبرگزاري دولتي ايسنا اتهاماتي را به باشگاه استقلال وارد كرده است. متن مصاحبه هنكه شامل هيچ اتهامي نيست و در قسمتي از مصاحبه او كه به مسئولان باشگاه استقلال مربوط ميشود اين مربي آلماني اعلام كرده كه خورده حسابي از فصل قبل با باشگاه دارد. موضوعي كه مورد تاييد باشگاه استقلال نيز هست و در خبر سايت اين باشگاه آمده كه " رسيدگی به آن(خردهحسابها) بايد با حضور خود آقاي هنکه انجام میگرفت ضمن اينکه چنين خردهحسابهايي برای تمامی باشگاهها وجود دارد." به اين ترتيب موضوع وجود خرده حساب بين هنكه و استقلال مورد تاييد خود باشگاه نيز قرار دارد. حال سايت باشگاه استقلال انتشار چه اتهامي را به ايسنا نسبت داده مشخص نيست.3ـ در بيانيه منتشر شده توسط سررشتهداري، همچنين ايسنا متهم شده كه مسائل مالي هنكه در قالب يك مصاحبه بيان شده است. در پاسخ بايد گفت بيان مسائل مالي معمول، مانند بستانكاري، بدهكاري، موارد مربوط به قرارداد و... به هيچ وجه در فضاي رسانهاي اتهام محسوب نميشود، كما اينكه جزئيات مالي در بسياري از باشگاهها، نهادها، فدراسيونها و وزارتخانهها زير ذرهبين دقيق رسانهها قرار ميگيرد.4- در بيانيه استقلال ايسنا متهم شده كه حاضر به انتشار موضع استقلال نيست. براي پاسخ شايد خبر ارسالي ايسنا از تمرين استقلال و مصاحبه قلعهنويي با تيتر " به من گفتند هنكه به باشگاه مراجعه نكرده است" كافي باشد.
ايسنا در پايان اعلام ميدارد همچنان حاضر است پاسخ اظهارات هنكه را از قول مديرعامل باشگاه استقلال يا يك مقام مسئول اجرايي ديگر (نه روابط عمومي) بر روي خروجي خود قرار دهد.