رئیس فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به اینکه صدا و سیما به تعهدات مالی خود عمل نکرد، طبق بند قراردادی که وجود داشت، قراردادمان را فسخ کردیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی کفاشیان در نشست کمیته رسانهای فدراسیون فوتبال در خصوص مذاکرات فدراسیون با صدا و سیما برای حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال گفت: با صدا و سیما دو قرارداد سه ساله بسته بودیم که سال گذشته قرارداد اول به پایان رسید و قرارداد سه ساله دوم را امضا کردیم اما با توجه به اینکه صدا و سیما به تعهدات مالی خود عمل نکرد، ما هم طبق بند قراردادی که وجود داشت، قراردادمان را فسخ کردیم.وی افزود: صدا و سیما در پرداخت اقساط خود تاخیر داشت. به همین دلیل با شرکت جدیدی قرارداد امضا کردهایم که کف این قرارداد 50 درصد بیشتر از قراردادمان با صدا و سیما است. قرار است آنها 10 درصد را برای خود بردارند و بقیه آن برای فدراسیون است. این میتواند منبع درآمدی برای فدراسیون فوتبال باشد و از این هفته قرارداد اجرا میشود. این شرکت جدید نامه فسخ قرارداد را به صدا و سیما ارسال کرده است.


کفاشیان درباره صحبتهای رویانیان مبنی بر اجازه گرفتن از علما برای بازی در ماه رمضان گفت: پیش از این نظر اکثر علما را گرفتهایم. خودم نزد آیتالله مکارم شیرازی رفتم و به ایشان همه مسائل را توضیح دادم و ایشان گفتند برگزاری مسابقات بعد از افطار مانعی ندارد. ایشان فقط در مورد پولهایرد و بدل شده در فوتبال سؤال کردند که گفتم میانگین مبالغ رد و بدل شده زیاد نیست و شاید چند نفری باشند که پول بیشتری میگیرند. علما تاکید کردند برگزاری مسابقات بعد از افطار مشکلی ندارد.