از این پس علاوه بر مراجعه به وب سایت، روزنامه پرسپولیس و دفاتر پیشخوان دولت، کلیه هواداران پرسپولیس می توانند با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور نسبت به دریافت کارت هواداری اقدام کنند. این باشگاه امکان عرضه کارت های هواداری را از طریق سایت رسمی باشگاه، دفاتر پیشخوان دولت و تکمیل فرم ثبت نام مندرج در روزنامه پرسپولیس مهیا کرده بود که هم اینک دفاتر پستی نیز به آن اضافه شد. در آینده نزدیک با افزودن خدمات جدید به دارندگان کارت های هواداری، در عمل بیش از هزینه ای که برای خریداری آنها هزینه می شود، به دارندگان آن باز می گردد. از این رو امیدواریم هواداران پرسپولیس با مشارکت در این طرح به تیم محبوب خود یاری برسانند.