مرجع خبری پرسپولیس : عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: آئیننامه انضباطی تغییر میکند اما این تغییرات به آغاز لیگ دوازدهم نمیرسد.

حسین عبداللهی گفت: آئیننامه انضباطی فدراسیون فوتبال تغییر میکند اما این تغییرات به آغاز لیگ دوازدهم نمیرسد زیرا آئیننامه بعد از تغییر باید به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون و سپس تایید مجمع برسد.بندهایی از آئیننامه کنونی تغییر میکند و هر زمانی که آئیننامه به تصویب و تایید برسد از آن زمان آئیننامه جدید انضباطی قابل اجرا در لیگ برتر خواهد بود.


وی در مورد سرنوشت بدهیهای باشگاههای بدهکار، گفت: قرار است حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نشستی با مدیران عامل باشگاههای بدهکار داشته باشد تا وضعیت بدهیهای آنها مشخص شود.