سرپرست کمیته فرهنگی باشگاه استقلال از سمتش به دلیل فراهم نبودن فضا برای کار استعفا کرد.به گزارش خبرگزاری فارس، محمود قاسمی که به عنوان سرپرست کمیته فرهنگی باشگاه در جلسات فدراسیون فوتبال شرکت داشت از سمتش استعفا کرد.وی در این مورد به فارس گفت: متاسفانه اتفاقاتی افتاد که فضا برای کارهای فرهنگی تنگ شد. همه دم از مباحث فرهنگی میزنیم اما در عمل هیچ چیزی نمیبینیم. در یک سال و نیم که در استقلال بودم، زمینه را فراهم ندیدم. استعفایم در کارتابل آقای فتح الله زاده است. فتح الله زاده از من خواست تا پنجشنبه و بازگشت ایشان از مالزی صبر کنم اما به رغم اینکه برنامههای زیادی برای فصل بعد تدارک دیده بودم، متوجه شدم فضا برای ادامه همکاری فراهم نیست.این در حالی است که برخی میگویند امیر قلعهنویی به فتحاللهزاده فردی را برای این سمت پیشنهاد کرده است.