سرپرست پيشين پرسپوليس ميگويد اطلاعي از انتخاب شيريني به عنوان سرپرست جديد اين تيم ندارد.محمدرضا زادمهر درباره انتخاب شيريني به عنوان سرپرست جديد اين تيم اظهار کرد: من در حال حاضر در مطبم هستم و هيچ اطلاعي از انتخاب شريني ندارم.

وي ادامه داد: هر کسي که انتخاب شده برايش آرزوي موفقيت ميکنم. ما دوست داريم که پرسپوليس در هر شرايطي موفق باشد.

زادمهر در پاسخ به اين سوال که دو روز پيش از جلسهاش با رويانيان براي مشخص شدن ادامه همکارياش در باشگاه خبر داده بود، گفت: بله، قرار بود که نشستي با رويانيان داشته باشم اما ديگر با من تماسي گرفته نشد و من هنوز منتظر اعلام باشگاه هستم.

انتخاب سعيد شيريني به عنوان سرپرست جديد پرسپوليس در حالي صورت ميگيرد که پيشکسوتان اين باشگاه در چند روز گذشته در مصاحبههاي خود تاکيد کرده بودند که حتما يکي از افراد قديمي باشگاه اين سمت را عهدهدار شود. از سوي ديگر سکوت معنادار سايت باشگاه پرسپوليس درباره اعلام خبر سرپرستي شيريني در نوع خود جالب توجه است.