به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را بخوانید.۱- دریا را با کدام یک از ویژگی های زیر تشریح می کنید؟آبی تیره، شفاف، سبز، گلآلود۲- کدام یک از اشکال زیر را دوست دارید؟دایره، مربع یا مثلث۳- فرض کنید در راهرویی راه می روید . دو در می بینید . یکی در ۵ قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو هر دو در باز هستند . کلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می دارید ؟۴- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی که برایتان دارند بگویید .قرمز , آبی , سبز ,سیاه و سفید۵- دوست دارید در کدام قسمت کوه باشید؟۶- در ذهنتان اسب چه رنگی است ؟قهوهای، سیاه یا سفید۷- توفانی در راه است . کدامیک را انتخاب می کنید:یک اسب یا یک خانه ؟جواب تست در ادامه نوشته جواب تست۱- آبی تیره : شخصیت پیچیدهسبز: آسان گیر و بیخیالشفاف: به سادگی قابل درکگلآلود: آشفته و سردرگم۲- دایره : سعی می کنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.مربع: خودرأی و خود محورمثلث: یک دنده و لجباز(اندازه اشکال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)۳- بله : شما آدم فرصت طلبی هستیدنه: آدم فرصتطلبی نیستید.۴- این سوال , اولیتهای شما در زندگی را مشخص می کند.آبی: دوستان/ روابطسبز: شغل و حرفهقرمز: شهوت و دلبستگیسیاه: مرگسفید: ازدواج۵- میزان ارتفاعی که انتخاب می کنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .۶- قهوه ایی : فروتن و خاکیسیاه: غیرقابل پیشبینی، سرکش، هیجانانگیزسفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار۷- این سوال , الویتهای شما به هنگام مشکلات را تعیین می کند.اسب: همسرخانه: فرزندان