طبیعت هنر خداست.

سر توماس براون


به نظر من اگر در مزرعه ایی از کنار رنگ بنفش عبور کنی و به ان توجهی نداشته باشی خدا خیلی دلخور میشود...ادمها فکر میکنند خدا فقط به فکر ان است که راضی شود اما هر احمقی که در این جهان زندگی کند میبیند این خدا است که همیشه میکوشد ما را راضی کند.

الیس واکر


هر کسی که بنا به میل و اوهام خاص خود نیرو و خرد الهی را محدود و منحصر کند بیش از اندازه گستاخی کرده.

گالیلئو گالیلئی


ادمها خوششان نمی اید که به انها نشان داده شود که میان هدفشان و هدف قادر متعال تفاوتی وجود دارد.

ابراهام لینکلن


خدا در گستره ((بزرگی))نیست او در گستره ((کوچکی))نهان است ,او نه در کل ,که در جز است.

پرل براک


به هر کجا که رو اوریم خدا هست :فراسو ,میان ,درون ,زیر.

شارون دالوز پارکس