مانوئل ژوزه، سرمربي پرتغالي پرسپوليس در بازي حساس اين تيم مقابل نفت آبادان ترجيح داد به برخي بازيکنان اصلي خود نظير علي کريمي و محمد نوري از ابتدا بازي ندهد.

همين نکته و البته گرماي وحشتناک آبادان بساط شوخي را روي نيمکت پرسپوليس به راه کرده بود. کريمي به شوخي خطاب به ساير بازيکنان نيمکت نشين پرسپوليس مي گفت:« اين ديگر چه هوايي است. در اين گرما نمي شود راه رفت چه برسد به بازي و دويدن. خدا کند ژوزه در اين گرما مرا بازي ندهد و داخل زمين نبرد. »

وقتي ژوزه، کريمي را از روي نيمکت بلند کرد تا خود را آماده حضور در زمين کند جادوگر رو به بازيکنان نيمکت نشين پرسپوليس کرد و با خنده گفت:« شما دعا کرديد بروم داخل و در اين گرما بازي کنم. به موقع جوابتان را مي دهم!»