''محمود کلهر'' افزود: اگر سرمربي خيلي زودتر به تيم اضافه مي شد شايد تاثير بهتري داشت و شناخت بيشتر و بهتري از تيم پيدا مي کرد.

وي اظهار داشت: به طور يقين اگر مديريت خوبي از همه لحاظ در اين تيم انجام شود و چنانچه بتوان انسجام، رفاقت و صميميت را بيشتر کرد، اين تيم نتايج خوبي را خواهد گرفت.

کلهر اظهار اميدواري کرد: جذب بازيکنان خوب و بزرگ به صورت يک برنامه دراز مدت باشد و بازيکنان جوان و آينده داري را نيز در کنار باتجربه ها پرورش داد تا در سال هاي آينده نيز پرسپوليس بتواند از آنان بهره ببرد.

بازيکن سابق تيم پرسپوليس در خصوص استفاده از پيشکسوتان در اين تيم نيز گفت: آقاي رويانيان بايد به اين موضوع توجه داشته باشد و از پيشکسوتان در تيم استفاده کند.