هنگامی که خبرنگار آبادانی از ژوزه سرمربی پرسپولیس در دومین سؤال کنفرانس پرسید که با این بازیکنان میلیاردی برد شما مقابل صنعت نفت یک هنر نبود با ناراحتی مدیر رسانهای و سرمربی پرسپولیس مواجه شد اما سرمربی قرمزپوشان جواب این خبرنگار را اینطور داد که ما مجبوریم مثل خیلی از تیمها این بازیکنان را داشته باشیم تا دوازدهم نشویم اما دوباره خبرنگار میان حرفهای ژوزه آمد و گفت این پولها پول بیتالمال است که راحت به بازیکنان میدهید. در همین لحظه مدیر رسانهای پرسپولیس به میان حرف آمد و گفت: آقایان شأن کنفرانس مطبوعاتی را نگه دارید چون ژوزه سرمربی خارجی است و درست نیست که این سؤالها را میپرسید. شیرینی سرپرست پرسپولیس نیز از خبرنگاران خواست که مراعات سرمربی پرسپولیس و سؤالها را داشته باشند اما درگیری لفظی شدیدی بین خبرنگاران و پرسپولیسیها پیش آمد که مدیر رسانهای تیم فوتبال پرسپولیس کنفرانس را قطع کرد و سپس ژوزه را به رختکن برد. خبرنگاران آبادانی با توجه به اینکه ژوزه در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی حضور پیدا نکرده بود میخواستند کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی را تحریم کنند. تیم فوتبال پرسپولیس در اولین گام خود در چارچوب لیگ برتر موفق شد با نتیجه یک بر صفر صنعت نفت را در آبادان شکست دهد.