مرجع خبری پرسپولیس : بهنام سراج، مهاجم آباداني سالهاي نه چندان دور پرسپوليس به عنوان كارشناس در شبكه تلويزيوني آبادان حضور داشت و بازي نفت آبادان و پرسپوليس را كارشناسي ميكرد. او در بين دو نيمه داخل زمين شد و با ديدن مهدي مهدويكيا و علي كريمي روي نيمكت به سمت آنها رفت. كاپيتانهاي پرسپوليس با ديدن سراج به او گفتند: «چرا اينقدر تپل شدي؟» سراج چند دقيقهاي پيش آنها نشست و قبل از شروع نيمه دوم به داخل استوديو رفت. سراج ديروز به همكار ما گفت: «هر دو تيم فرصتهايي داشتند. عرب بهترين موقعيت را گل نكرد اما پرسپوليس با استفاده از تجربهاش از آبادان در آن هواي گرم 3 امتياز گرفت.»