بر اساس راي کميته انضباطي فدراسيون فوتبال امير قلعه نويي به دليل مصاحبه عليه کميته داوران به پرداخت دو ميليون تومان جريمه نقدي محکوم شد.

راي کميته انضباطي فدراسيون فوتبال درباره مصاحبه امير قلعه نويي عليه کميته داوران اعلام و بر اساس آن امير قلعه نويي به پرداخت مبلغ دو ميليون تومان جريمه نقدي محکوم شد.

به نقل از ايسنا ،در حالي که شنيده ميشد امير قلعه نويي به دليل مصاحبهاش با محروميتي حدود چند جلسه از همراهي تيمش مواجه شود با دفاعيات وکيلش جريمه نقدي براي او در نظر گرفته شد. اگر چه علي اشرف جهانگيري معتقد است که اين جريمه نقدي نيز در حق قلعهنويي اجحاف است و بايد حکم بر برائت وي صادر شود.