بحث عقد قرارداد ژوزه مانوئل با پرسپوليسيها اين روزها سوژه اصلي رسانهها است. اين مربي عليرغم حضور در تمرينات و حتي بازيهاي پرسپوليس هنوز با اين تيم قرارداد امضاء نکرده و قرار بود امروز قرارداد امضا شود.امروز جلسه اي بين رويانيان و خوزه برگزار شد اما دو طرف، عقد قرارداد را به فردا موکول کردند.

گفته ميشد، امروز شنبه قرارداد رسمي مانوئل با پرسپوليسيها امضا ميشود.