كانون هواداران پرسپوليس: مهدویکیا میگوید او و علی کریمی، خودشان گفتهاند که سید جلال حسینی بازوبند کاپیتانی پرسپولیس را ببندد. مهدی مهدویکیا و علی کریمی دو نفر از چهرههای شاخص نیمکت پرسپولیس در روز بازی با نفت آبادان بودند. مسابقه با نفت در شرایطی شروع شد که مهدویکیا و کریمی روی نیمکت نشسته بودند و بازی همتیمیهای خود را تماشا میکردند. البته مهدویکیا و کریمی به نیمکتنشینی خود معترض نیستند. مهدویکیا تاکید میکند که سکوت او کریمی در مورد نیمکتنشینی باعث میشود دیگر هیچ بازیکنی نسبت به نیمکتنشینی خود اعتراض نکند.*پرسپولیس در هفته اول لیگ برتر توانست نفت آبادان را شکست دهد اما بازی تماشاگرپسندی نداشت.در آن شرایط آب و هوایی نمیشد انتظار بازی چندان تماشاگرپسندی را داشت. بازی اول لیگ هم بود. دیدید که در تیم ما کلی بازیکن جدید در ترکیب اصلی بودند. ما مقداری زمان میخواهیم ولی در مجموع برد خوبی بود.*سرمربی و مدیرعامل نفت گفتهاند پرسپولیس بازی را شانسی برده؟ما شایستگی برد را داشتیم. خوب دفاع کردیم. گل نخوردیم و در نهایت یک گل زدیم. پارسال این همه حمله میکردیم و موقعیت از دست میدادیم ولی بازی را میباختیم. هر توپی میآمد گل میشد. حالا امسال یک بازی برعکس باشد. اصلا این فصل حاضریم همه بازیها را ببریم ولی بگویند پرسپولیس شانسی برده.*شما و سایر بازیکنان با تجربه فصل قبل در این مسابقه نیمکتنشین بودید؟من فکر میکنم استراتژی سرمربی ما این بود که بازیکنان در نیمه اول دوندگی بیشتری داشته باشند تا در نیمه دوم از بچههای دیگر استفاده کند. این سیستم جواب داد و تیم ما نیمه دوم با حضور کریمی و کاظمیان به گل رسید. ما امسال میخواهیم قهرمان بشویم. وقتی بازیکنان باتجربه تیم مینشینند روی نیمکت و اعتراضی ندارند، بقیه بازیکنان در ادامه فصل این موضوع را رعایت خواهند کرد و هیچ کسی به نیمکتنشینی اعتراضی نخواهد داشت. هدف ما قهرمانی است نه اینکه چه کسی بازی میکند و چه کسی نه.*مثل اینکه شما به جواد کاظمیان گفتی که میروی داخل زمین، گل میزنی و پیراهنت را درمیآوری؟ نوسترآداموس پرسپولیس شدهای؟جواد معمولا همیشه به نفت گل میزند. من احساس کردم او میتواند موثر باشد. معمولا جواد بعد از گل زدن کارهای عجیب و غریب زیاد میکند. به همین دلیل گفتم پیراهنت را درمیآوری که این کار را کرد و کارت زرد هم گرفت.*در هفته اول لیگ سید جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس بود. چه شد که او به عنوان کاپیتان انتخاب شد؟در جلسه قبل از بازی، آقای مانوئل با بچهها صحبت کرد. گفت دو تا از بازیکنان فصل گذشته در ترکیب هستند و بقیه جدید هستند. رو به من و کریمی کرد و گفت نظر شما چیست؟ چه کسی کاپیتان باشد؟ من و کریمی هم صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم سید جلال کاپیتان باشد. چون هم بازیکن با تجربهای است و هم ملیپوش است. از طرفی خواستیم احترامش حفظ شود. همچنین او مدافع است و میتواند تیم را رهبری کند. فکر میکنم تصمیم خوبی گرفتیم و خود سید جلال هم خوشبختانه این موضوع را قبول کرد.