اولين جلسه رسمي هيئت مؤسسين اتحاديه فوتبال بازيکنان از ساعت 11 تا 13 امروز در محل اتحاديه برگزار شد.
در اين جلسه مهدي رحمتي، کريم باقري، مجتبي جباري، مهرداد ميناوند، سعيد رمضاني، عزيزالله محمدي، و محمودي به عنوان کارشناس حقوقي حضور داشتند. ضمن آنکه مهدي مهدوي کيا از امروز رسما به جمع هيئت مؤسسين اتحاديه بازيکنان فوتبال اضافه شد.

در اين جلسه اساسنامه پيشنهادي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ساير بندهاي اساسنامه توسط حاضرين ارزيابي شد.

اين جلسه ساعت 13 به پايان رسيد و برگزاري جلسه آينده اتحاديه فوتبال بازيکنان از طريق همين اتحاديه اطلاع رساني خواهد شد.