''اروين بولکو'' بازيکن اهل آلباني با حضور در هيات فوتبال استان اصفهان قرارداد خود را با تيم سپاهان ثبت کرد.

هيات فوتبال استان اصفهان مدت زمان قرارداد اين بازيکن با تيم فوتبال سپاهان را سه فصل اعلام کرد.