يکي از بازيکناني که در اين طرح و نقشه ها مورد توجه قرار گرفته، ژاوي، هافبک 32 ساله تيم است و بارسا مي خواهد در فصل جديد کمي از باري سنگيني که روي دوشش است را کم کند.
در طول شش فصل متوالي، اين بازيکن، در هر فصل به صورت متوسط در 65 تا 70 مسابقه، از بازي هاي رسمي گرفته تا بازي هاي ملي و دوستانه حضور يافته و الان ديگر وقت آن رسيده که با توجه به سن و همين طور مدت زماني که فوتبال بازي کرده، برنامه خاصي براي استفاده از انرژي او در بازي ها ريخته شود. دليل اين مسأله هم اين است که او يکي از مهره هاي اصلي بارسا در زمين به حساب مي آيد و در هدايت و پيشرفت روند بازي نقشي اصلي برعهده دارد.

علاوه بر اين ژاوي يکي از بازيکناني است که براي فصل 13- 2012 حساب زيادي رويش بازي مي شود و هيچ دليلي ندارد که بي دليل و بيش از حد از نيروي او استفاده شود. به اين ترتيب، کار فني جديد بارسا در نظر دارد که وقتي او از تعطيلات برگشت، با او جلسه اي بگذارد و به تحليلي و بررسي فصل پيش رو و چگونگي به اجرا در آوردن اين ايده بپردازد.