منطق فوتبال ساده است؛توپ را وارد دروازه حريف كنيد! اما استراتژيهاي آن پايانناپذير است و تنها با درك صحيح پيچيدگيهاي فوتبال است كه ميتوانيد بازي خوبي به نمايش بگذاريد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نكاتي وجود دارد كه با در نظر گرفتن آنها ميتوانيد دركتان از استراتژيهاي فوتبال را ارتقا ببخشيد. در واقع توجه به اين نكات است كه تفاوت بين بازيكنان بزرگ را رقم ميزند، در غير اين صورت بسياري از بازيكنان از لحاظ قواي جسماني و استعداد فوتبالي در يك سطح قرار دارند. اما بازيكني از لحاظ درك استراتژي در سطح بالاتري قرار دارد كه بهره هوشي بالاتري داشته باشد. توجه در ادامه، نگاهي به اين نكات خواهيم داشت:
1ـ به حركات مورب پشت خط دفاعي توجه كنيد: وقتي يك مهاجم مياني پشت خط دفاعي به صورت مورب و در زمان مناسب شروع به دويدن ميكند، در موقعيت مناسبي براي دريافت توپ است. در اين لحظه بايد به مسائلي همچون نحوه يارگيري حريف توجه كنيد.
2ـ به حركات بازيكن ثالث كه خط دفاعي حريف را باز ميكند توجه كنيد: هافبكها و مهاجمان ممكن است پشت محوطه جريمه با يكديگر پاسكاري كنند و ناگهان يك بازيكن ثالث از راه ميرسد و با حركت بدون توپ از مدافعان گذشته و در موقعيت مناسبي براي دريافت توپ قرار ميگيرد.
3ـ يك و دوهاي سريع ميتواند خط دفاعي را باز كند: بازيكن در صورتي كه مسير حركتش بسته شده باشد ميتواند با يك و دو كردن با هم تيمياش از سد دفاعي حريف عبور كند. اين كار باعث از بين رفتن فشار حريف شده و فضا را باز ميكند. پاسهاي سريع (در اين حالت سرعت توپ از سرعت حركت بازيكنان بيشتر است) خط دفاعي حريف را فرو ميريزد.
4ـ عوض كردن جناح بازي باعث ايجاد زمان و فضا ميشود: ممكن است در يك جناح بازي دو، سه پاس به يكديگر بدهيد و ناگهان متوجه شويد كه مدافعان تيم بازي را بستهاند و ديگر فضايي براي پاسكاري نداريد. در چنين حالتي است كه ميتوانيد با يك پاس بلند جناح بازي را عوض كنيد. گاهي اوقات اگر اين تغيير جناح بازي به شيوه صحيح و هوشمندانهاي انجام شود، ميتواند تيم حريف را غافلگير كند چون معمولا در چنين شرايطي بيشتر بازيكنان حريف در يك جناح متمركز شدهاند. نتيجه چنين كاري، رسيدن به گل يا موقعيت مسلم گلزني است.
5ـ به فرصتهايي كه روي ضد حمله به دست ميآيند توجه كنيد: تيمها در شرايطي ممكن است بيشتر بازيكنان خود را درون محوطه جريمه خود جمع كرده و به دفاع بپردازند. در اين حالت يكي از مهاجمان درون زمين حريف باقي ميماند تا در صورتي كه همتيميهايش توپ را در اختيار گرفتند بتواند ضد حمله سريعي ترتيب دهد.
6ـ توپهاي بلند را فراموش نكنيد: تصور نكنيد ارسال توپ بلند هميشه بد است. گاهي تيم ميتواند با يك توپ بلند، توپ را در اختيار مهاجم قرار دهد. در اين صورت مهاجم ميتواند توپ را تا زماني كه ساير همتيميهايش به خط حمله اضافه شوند، كنترل كند. همچنين گاهي اوقات ميتواند با يك پاس بلند، مهاجم را در موقعيت بسيار مناسبي قرار داد تا از كمند مدافعان حريف رها شده و دروازه را باز كند.
7ـ با پاسهاي لب خط (اورلپ) ميتوانيد موقعيت ايجاد كنيد: گاهي يك مدافع ميتواند+ با دريافت يك پاس لب خط به خط حمله تيم اضافه شده و توپ را براي مهاجمان درون محوطه جريمه سانتر كند. اگر اين سانتر به نحو موثري انجام شود، موقعيت گلزني خوبي خلق خواهد شد.
8ـ تعويض موقعيت بازيكنان باعث ايجاد فضا ميشود: بازيكنان با تعويض جا ميتوانند فضا و زمان كافي براي شوتزني يا پاس دادن را ايجاد كنند. با اين كار، مدافعان براي لحظاتي گيج خواهند شد.
9ـ پاس پشت پا را امتحان كنيد: در شرايطي ميتوانيد به يك سمت حركت كنيد و سپس با پاس پشت پا، توپ را در جهت ديگري براي همتيميتان بفرستيد و يا ميتوانيد به سمت راست حركت كرده و توپ را به چپ بفرستيد (البته از قبل بايد مطمئن شويد كه همتيميتان در آنجا حضور دارد).
10ـ گاهي اوقات لازم است دريبل بزنيد: به نحوه دريبل زني بازيكنان بزرگ توجه كنيد. گاهي اوقات وانمود ميكنند كه قصد شوتزني دارند و سپس پا به توپ شروع به دويدن ميكنند.
نكات:
* سعي كنيد بازي فوتبال را در جمع تماشا كنيد تا بيشتر از قبل در جو بازي قرار بگيريد.
* با خودتان فوتبال بازي كنيد! دويدن در زمين بازي و حركت با توپ كمك ميكند كه هرچه بيسشتر با نحوه بازي فوتباليست حرفهاي آشنا شويد.