در كمي بالاتر از نوار مركزي تهران – ابتداي نيمهشمالي پايتخت- بلندترين برجمسكوني كشور قرار دارد كه سه ويژگي ارتفاع، قيمت و خدمات جانبي در آن، برج را با ساير ساختمانهاي مسكوني موجود در تهران متفاوت كرده است.
به گزارش ايسنا، دنياي اقتصاد نوشت: اين برج 56 طبقه 550 واحدي، در بالاترين نقطه تهران نيست، اما كساني كه در طبقات 30 به بالاي آن ساكن هستند هماكنون بالاترين محل سكونت در پايتخت را در اختيار دارند طوري كه آخرين طبقه اين برج كه اوج مسكوني تهران محسوب ميشود را ميتوان مترمربعي حداقل 12 ميليون تومان خريد.
در شهر تهران حداكثر ارتفاع ساير برجهاي مسكوني بين 30 تا 31 طبقه است كه عمده اين برجهاي بلند در منطقه يك قرار گرفتهاند.
در شهرداري تهران سال گذشته پيشنهاد شده بود حدود 40 برج 50 طبقه در نقاط مختلف شهر احداث شود كه البته چند هفته بعد با جديشدن اجراي طرح تفصيلي، اين طرح مسكوت ماند.
درحال حاضر نيز طبق ضوابط طرحتفصيلي براي ساخت برج مسكوني حداكثر ارتفاع ممكن، 12طبقه تعيين شده است كه به اين ترتيب امتياز نوكنشيني در پايتخت فعلا فقط در انحصار «برج 56طبقه» قرار دارد.برخي كارشناسان ساختماني، به اين برج آسمانخراش نيز ميگويند.
براي فروش واحدهاي مسكوني در اين برج برحسب طبقات، قيمتهاي مختلفي تعيين شده است طوري كه در طبقات 20 تا 30، هر مترمربع از واحدها بين 6 تا 7 ميليون تومان قيمتگذاري ميشود و از طبقه 40 به بالا مترمربعي در حدود 7/5 ميليون تومان اعلام ميشود.
همچنين در طبقات بالاتر، واحدهاي داراي 4 اتاق خواب با متراژ 400 متري قرار داد كه متري 8 ميليون تومان فروخته ميشود. اين برج هنوز داراي تعداد قابلتوجهي واحدمسكوني در نوبت فروش است. يك نمونه از واحدهاي فروشي برج، يك واحد 100 متري در طبقه 26 است كه مترمربعي 6 ميليون و 400 هزار تومان قيمتگذاري شده است.
درباره اين برج مسكوني گفته ميشود مالكان تعدادي از واحدها، افرادي هستند كه به دليل سكونت دائمي در خارج، فقط در ماههايي از سال در اين برج اقامت ميكنند كه البته خاموشي بخشي از پنجرهها در شب، اين گفته را تاييد ميكند.
در بالاترين طبقه برج، واحدهاي تريبلكس قرار دارد كه قيمت فروش آنها مترمربعي در حدود 12 ميليون تومان اعلام شده است.اين برج داراي دو باشگاه ورزشي، زمينهاي روباز ورزشي و ساير خدمات جانبي است.
شارژ ماهانه برج نيز مترمربعي بين 1500 تا 2000 تومان است كه برحسب متراژ و طبقه واحدها، اين عدد متفاوت است.